نام درس  نام استاد کد درس گروه نوع فعالیت کلاسی منبع محدوده روز ساعت جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلس نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم
تاریخ و کلام مسیحیت مرتضی صانعی 35402 1 انبوه خوانی تاریخ و کلام مسیحییت تمام منبع شنبه 9صبح تعطیل 1401-12-06 1401-12-13 1401-12-20 1402-01-19 1402-01-26 تعطیل 1402-02-09 1402-02-16 1402-02-23 1402-02-30 1402-03-06
برداشت های کلامی از قرآن و حدیث (2) برداشت های کلامی از روایات اسلامی محمدجواد نیک‌دل 32405- 35412 1 پژوهش محور برداشتهای کلامی از قرآن و روایات نبوت و معاد تمام منبع شنبه 16عصر تعطیل 1401-12-06 1401-12-13 1401-12-20 1402-01-19 1402-01-26 تعطیل 1402-02-09 1402-02-16 1402-02-23 1402-02-30 1402-03-06
روش تحقیق در حدیث اسدالله جمشیدی 38310 1 پروژه علمي 1 تمام منبع/درسنامه فهم حدیث/عبدالهادی مسعودی شنبه 16عصر تعطیل 1401-12-06 1401-12-13 1401-12-20 1402-01-19 1402-01-26 تعطیل 1402-02-09 1402-02-16 1402-02-23 1402-02-30 1402-03-06
مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی مرتضی صانعی 37412 1 پژوهش محور تعامل امامیه با پیروان ادیان و فرق اسلامی تمام منبع یکشنبه 9صبح 1401-11-30 1401-12-07 1401-12-14 1401-12-21 1402-01-20 1402-01-27 تعطیل 1402-02-10 1402-02-17 1402-02-24 1402-02-31 1402-03-07
معرفت شناسی جواد گلي 31301 1 میان ترم درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی تمام منبع یکشنبه 15عصر 1401-11-30 1401-12-07 1401-12-14 1401-12-21 1402-01-20 1402-01-27 تعطیل 1402-02-10 1402-02-17 1402-02-24 1402-02-31 1402-03-07
بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی ابوذر تشکری صالح 38425 1 انبوه خوانی بررسی نظریه صرفه و آیات تحدی تمام منبع یکشنبه 16عصر 1401-11-30 1401-12-07 1401-12-14 1401-12-21 1402-01-20 1402-01-27 تعطیل 1402-02-10 1402-02-17 1402-02-24 1402-02-31 1402-03-07
تبیین اندیشه های سیاسی سیدمحمدهادی مقدسی 34401 1 پژوهش محور تبیین اندیشه های سیاسی تمام منبع یکشنبه 16عصر 1401-11-30 1401-12-07 1401-12-14 1401-12-21 1402-01-20 1402-01-27 تعطیل 1402-02-10 1402-02-17 1402-02-24 1402-02-31 1402-03-07
فلسفه سیاست مرتضی صانعی 31306 1 میان ترم فلسفه سیاست تمام منبع دوشنبه 9صبح 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
فلسفه دین 2 ياسر ابوزاده‌گتابي 35406 1 کار کلاسی شبهات کلامی تمام منبع دوشنبه 13عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
مباحث نظری و اندیشه سیاسی غرب محمد بابازاده‌همپا 34406 1 انبوه خوانی اندیشه سیاسی غرب تمام منبع دوشنبه 14عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
تفسیر روایی- تفسیر قرآن (2) سید علی اکبر حسینی 38306- 33402 1 انبوه خوانی منتخبی از تفسیر صافی سوره انسان تا نازعات تمام منبع دوشنبه 14عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
فلسفه سیاسی انقلاب سیدمحمدهادی مقدسی 34410 1 کار کلاسی فلسفه سیاسی انقلاب تمام منبع دوشنبه 15عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
اعجاز علمی (2) علوم انسانی صادق گلستانی 38424 1 کار کلاسی اعجاز علمی قرآن کریم علوم انسانی تمام منبع دوشنبه 15عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
تاریخ سیاسی شیعیان (2) حکومت­ های شیعه محسن رنجبر 37403 1 متن محور حکومت های شیعه تمام منبع دوشنبه 17عصر 1401-12-01 1401-12-08 1401-12-15 1401-12-22 1402-01-21 1402-01-28 1402-02-04 1402-02-11 1402-02-18 1402-02-25 1402-03-01 1402-03-08
شناخت روش های تحقیق در تاریخ محمدمصطفی اسعدی 36401 1 پژوهش محور شناخت روش های تحقیق در تاریخ تمام منبع سه شنبه 10صبح 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
مبانی و روش تفسیر قرآن1- روش ها و گرایش های تفسیری ابوذر تشکری صالح 33408- 38301 1 پژوهش محور قواعد تفسیر قرآن تمام منبع سه شنبه 14عصر 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
سیره علوی سيد عباس ميريان 36406 1 کار کلاسی سیره علوی تمام منبع سه شنبه 14عصر 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام عباس گرائي 34416 1 متن محور فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام تمام منبع سه شنبه 15عصر 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند سید صادق میرستاری 36410- 37410 1 متن محور تاریخ اسلام در شبه قاره هند تمام منبع سه شنبه 15عصر 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
عقل، علم و دین حسین نقوی 32410 1 کار کلاسی دین و عقلانیت تمام منبع سه شنبه 16عصر 1401-12-02 1401-12-09 1401-12-16 1401-12-23 1402-01-22 1402-01-29 1402-02-05 1402-02-12 1402-02-19 تعطیل 1402-03-02 1402-03-09
خداشناسی مرتضی صانعی 31302 1 میان ترم خداشناسی در قرآن تمام منبع چهارشنبه 9صبح 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
انسان شناسی محمدرضا محمدعلیزاده 31303 1 میان ترم انسان شناسي در قرآن تمام منبع چهارشنبه 13عصر 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
اعجاز تشریعی علي رهيد 38526 1 متن محور 1 تمام منبع چهارشنبه 14عصر 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
انسان شناسی محمدرضا محمدعلیزاده 31303 2 میان ترم انسان شناسي در قرآن تمام منبع چهارشنبه 14عصر 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
تاریخ کلام امامیه محسن تنها 32413 1 انبوه خوانی فرق و مذاهب اسلامی تمام منبع چهارشنبه 15عصر 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
علوم قرآن محمدحسین ذوالفقاری 38305 1 کار کلاسی تحریف ناپذیری قرآن تمام منبع چهارشنبه 16عصر 1401-12-03 1401-12-10 تعطیل 1401-12-24 تعطیل 1402-01-30 1402-02-06 1402-02-13 1402-02-20 1402-02-27 1402-03-03 1402-03-10
فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام اسماعیل نجاتی 38308 1 متن محور فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام تمام منبع پنج شنبه 8صبح 1401-12-04 1401-12-11 1401-12-18 1401-12-25 1402-01-24 1402-01-31 1402-02-07 1402-02-14 1402-02-21 1402-02-28 1402-03-04 1402-03-11
فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام اسماعیل نجاتی 35416- 36416- 32416- 37416 1 متن محور فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام تمام منبع پنج شنبه 9صبح 1401-12-04 1401-12-11 1401-12-18 1401-12-25 1402-01-24 1402-01-31 1402-02-07 1402-02-14 1402-02-21 1402-02-28 1402-03-04 1402-03-11

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.