مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری
صفحه اصلی
فرم ثبت نام رشته های حفظ،مفاهیم قرآن و نهج البلاغه
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
تاریخ تولد : *
صادره : *
شماره شناسنامه : *
تحصیلات : *
کد ملی : *
تلفن همراه : *
تماس ضروری : *
آدرس محل سکونت : *
تلفن ثابت : *
هر شخص می تواند در آزمون های هر چهار گروه شرکت نماید
شرکت در مسابقات انتخاب هزینه(ریال)
شرکت در مسابقه مفاهیم قرآن (کتاب واژه های آسمانی) 60000
شرکت در مسابقه مفاهیم قرآن (کتاب مفاهیم قرآن (4جلد)) 60000
شرکت در مسابقه نهج البلاغه ( کتاب راه روشن) 60000
شرکت در مسابقات حفظ (به صورت کتبی) انتخاب هزینه(ریال)
جزء 30 60000
جزء 1و3
پنج جزء اول
پانزده جزء اول
بیست و پنج جزء اول
جزء 1
سه جزء اول
ده جزء اول
بیست جزء اول
حفظ کل
خرید کتاب انتخاب هزینه(ریال)
خرید کتاب واژه های آسمانی 120000
خرید کتاب مفاهیم قرآن (4جلد) 120000
خرید کتاب راه روشن 120000
هزینه پستی ثابت 30000
هزینه پستی ثابت خريد كتاب (هر كتاب 12 هزار تومان) و هزينه ارسال (يك كتاب 6، دو كتاب 9 و سه كتاب 12 هزار تومان)
جمع هزینه ها
مبلغ قابل پرداخت
0
ریال