دانشجوي گرامي
    از تاريخ 29/12/92 لغايت 15/1/1393 دانشگاه تعطيل مي‌باشد. براي حضور و يا انجام امور اداري از تاريخ 16/1/1393 به بعد اقدام فرماييد.