لطفا مبالغ اعلام شده پيشين در خبر مربوط به شهريه و حذف اضطراري را به حساب سيبا شماره (0105301785004)  بانک ملي به نام آقايان مصباح و گلزار، واريز کنيد.

   

  تذکرات مهم:

  • حتما نام پرداخت کننده را در فيش ذکر نموده و  همچنين جهت سهولت کار، دليل پرداخت (مانند حذف اضطراري يا ثبت نام يا انتخاب واحد يا ... ) را نيز همراه با شماره دانشجويي در پايين فيش قيد فرماييد.
  • نام پرداخت کننده فيش بايد به نام دانشجو باشد. در غير اين صورت به آن ترتيب اثري داده نمي شود.
  • از فيش کپي گرفته و نزد خود نگهداريد.
  • اصل فيش را به دانشگاه ارسال نماييد.