به اطلاع دانشجویان محترم رشته معارف می‌رسد محدوده امتحانی درس زبان تخصصی تا پایان درس 21 و درس مبادی فقه و اصول تا پایان درس10 می‌باشد