به نام خدا

    توضیحات لازم در خصوص

    همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی ره

    در فایل های زیر به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی