قابل توجه دانشجویان گرامی

    انتخاب واحد نیم‌سال اول 1401-1400تا تاریخ 1400/06/23 تمدید شد.

    در ایام انتخاب واحد امکان ویرایش واحدهای انتخابی امکان‌پذیر است.

    چنانچه دانشجو نسبت به انتخاب واحد و  یا اخذ مرخصی تحصیلی اقدام نکند غایب شمرده شده و به اخراج آموزشی وی منجر خواهد شد.