باسمه تعالي

  اسامي پذيرفته‌شدگان در دوره کارشناسي معارف اسلامي

  نام خانوادگي

  نام

  حسيني

  زهرا

  آگاهي

  زاهده

  الطايي

  حسن‌نديم

  الطايي

  علي‌فالح

  حسيني

  مالک

  حکاکان

  حامد

  حيدري

  صفيه

  خدمتگزار زنجاني

  صديقه

  عماد

  براء

  کاظمي

  شمسي

  عبدالله محمد

  مائده

  مظلوم

  بتول

   

   

   

     توجه دانشجويان خارج کشور را به اين نکات جلب مي‌کنيم:

  1.     پذيرفته‌شدن در آزمون حضوري، تنها پذيرش در دوره کارشناسي معارف اسلامي تلقي مي‌شود و به معناي قبولي در همه مواد آزمون نيست.

  2.     پذيرش افراد فوق‌الذکر منوط به ارائه و احراز شرايط و مدارک مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

  3.     ريز نمرات کلیه دانشجويان به تدريج به آدرس الکترونيکي آن‌ها ارسال مي‌شود.

  4.    نظرات خود را در مورد نتايج آزمون به آدرس الکترونيکي  amozesh.ictu@qabas.net ارسال نمائيد.

  دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامي

                                                                                                       تيرماه 87