قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع ارشد

    درس دهم درس زبان تخصصي(2)  يعني  متون تخصصي علوم قرآن (عربي) با كد 33414   استاد نقيب زاده  جهت مطالعه آزاد است و در ازمون پايان ترم نمي آيد.