قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی

    محدوده درس زبان تخصصي(1) رشته علوم قرآنی مقطع ارشد تا پايان درس هفتم مي‌باشد و صفحات 17 تا 21 درس دوم هم حذف شده است.