بسمه تعالی

    به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت ارسال تحقیقات، مقالات و تلخیص دروس تا تاریخ 1398/9/23 می باشد و تکالیف ارسالی بعد از تاریخ مذکور پذیرفته نخواهد شد.

    در ضمن ضروری است دانشجویان محترم تکالیف خود را از طریق سامانه ارسال و دریافت تحقیقات کارشناسی ارشد ارسال فرمایند.

    موفق و پیروز باشید.