قابل توجه دانشجویان گرامی
    انتخاب واحد نیم‌سال نخست 99-1398 تا تاریخ 98/6/10 تمدید شد.

    لازم به ذکر است چنانچه دانشجو نسبت به انتخاب واحد یا مرخصی تحصیلی اقدام نکند غایب شمرده شده و به اخراج آموزشی وی منجر خواهد شد.