دروس نيم سال دوم 98 رشته فلسفه دين ورودي اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 32402 وحی و قرآن نبوت 2 مقاله محور   کل جزوه خوش صحبت
  3 32412 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین جریان شناسی کلامی معاصر در جهان اسلام 2 انبوه خوانی   کل جزوه سید علی هاشمی
  4 32408 مسئله شر، جبر و اختیار شبهات کلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر صفدر الهی راد
  5 32414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه دکتر مهدی کهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته فلسفه دين ورودي اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 32402 وحی و قرآن نبوت 2 مقاله محور   کل جزوه خوش صحبت
  3 32412 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین جریان شناسی کلامی معاصر در جهان اسلام 2 انبوه خوانی   کل جزوه سید علی هاشمی
  4 32408 مسئله شر، جبر و اختیار شبهات کلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر صفدر الهی راد
  5 32414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه دکتر مهدی کهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته فلسفه دين ورودي دوم 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 32402 وحی و قرآن نبوت 2 مقاله محور   کل جزوه خوش صحبت
  3 32412 مکاتب جدید الهیات و فلسفه دین جریان شناسی کلامی معاصر در جهان اسلام 2 انبوه خوانی   کل جزوه سید علی هاشمی
  4 32408 مسئله شر، جبر و اختیار شبهات کلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر صفدر الهی راد
  5 32414 زبان تخصصی زبان تخصصی دین شناسی و فلسفه دین 2 متن محور   کل جزوه دکتر مهدی کهنوجی