دروس نيم سال اول  98 رشته فلسفه دين ورودي دوم 96
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبراني محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 32401 براهین اثبات وجود خدا خداشناسی از دیدگاه متکلمان 2 انبوه خوانی 0 کل جزوه دکتر مرتضی صانعی
  2 32403 وحی و تجربه دینی وحی و قرآن 2 متن محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
  3 32406 بقاء و جاودانگی برزخ و قیامت از دیدگاه متکلمان 2 مقاله محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر رسول باقریان
  4 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 کار کلاسی 0 کل جزوه دکتر یوسف دانشور
  5 32413 تاریخ  کلام امامیه فرق و مذاهب اسلامی 2 متن محور 0 کل جزوه حجت الاسلام دکتر سید علی حسنی
  دروس نيم سال اول 98 رشته فلسفه دين ورودي اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن
  2 31305 فلسفه حقوق نظام حقوقی اسلام 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام رضا محمدی
  3 32401 براهین اثبات وجود خدا خداشناسی از دیدگاه متکلمان 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر مرتضی صانعی
  4 32403 وحی و تجربه دینی وحی و قرآن 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
  5 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 کار کلاسی   کل جزوه دکتر یوسف دانشور
  6 32407 دین، عرفان و معنویت مناسبات دين با اخلاق، عرفان و معنويت 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
  دروس نيم سال اول 98 رشته فلسفه دين ورودي اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31304 فلسفه اخلاق فلسفه اخلاق 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر سيداكبر حسینی ‎قلعه‎بهمن
  2 31305 فلسفه حقوق نظام حقوقی اسلام 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام رضا محمدی
  3 32401 براهین اثبات وجود خدا خداشناسی از دیدگاه متکلمان 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر مرتضی صانعی
  4 32403 وحی و تجربه دینی وحی و قرآن 2 متن محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
  5 32409 هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی هرمنوتیک و کثرت گرایی دینی 2 کار کلاسی   کل جزوه دکتر یوسف دانشور
  6 32407 دین، عرفان و معنویت مناسبات دين با اخلاق، عرفان و معنويت 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی