دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 97
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  3 37414 زبان تخصصی زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   اینجا کلیک کنید   دكتر مهدي كهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 37401 سیره معصومان علیهم السلام بررسی سیره معصومان علیهم السلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد یاوری
  3 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  4 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  5 37414 زبان تخصصی زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   کل جزوه   دكتر مهدي كهنوجی
  دروس نيم سال دوم 98 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31306 فلسفه سیاست فلسفه سیاست 2 متن محور جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام دكتر حمزه علی وحیدی منش
  2 37401 سیره معصومان علیهم السلام بررسی سیره معصومان علیهم السلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد یاوری
  3 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه مفهوم و تاریخ پیدایش شیعه 2 مقاله محور   کل جزوه حجت الاسلام علی واحدی
  4 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی 2 انبوه خوانی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی
  5 37414 زبان تخصصی زبان تخصصی تاریخ 2 متن محور   کل جزوه   دكتر مهدي كهنوجی