دروس نيم سال  دوم 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی 2 متن محور سیدحامد نیازی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کل جزوه 
  2 31306 فلسفه سیاست (گروه 1) 2 متن محور حمزه علی وحیدی منش فلسفه سیاست کل جزوه 
  3 37414 زبان تخصصی   متن محور محی الدین سلطانی فر زبان تخصصی تاریخ کل جزوه 
  4 37401 سیره معصومان علیهم السلام 2 متن محور علي امين‌رستمي ببررسی سیره معصومان علیهم السلام کل جزوه 
  5 31306 فلسفه سیاست (گروه 2) 2 انبوه خوانی مهدوی اطهر فلسفه سیاست کل جزوه 
  6 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش 2 پژوهش محور محمدباقر ملکیان مفهوم و تاریخ پیدایش کل جزوه 
  دروس نيم سال دوم 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی 2 متن محور سیدحامد نیازی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کل جزوه 
  2 31306 فلسفه سیاست(گروه 1) 2 متن محور حمزه علی وحیدی منش فلسفه سیاست کل جزوه 
  3 31306 فلسفه سیاست (گروه 2) 2 متن محور مهدوی اطهر فلسفه سیاست کل جزوه 
  4 37414 زبان تخصصی 2 متن محور محی الدین سلطانی فر زبان تخصصی تاریخ کل جزوه 
  5 37401 سیره معصومان علیهم السلام 2 انبوه خوانی علي امين‌رستمي ببررسی سیره معصومان علیهم السلام کل جزوه 
  6 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش 2 پژوهش محور محمدباقر ملکیان مفهوم و تاریخ پیدایش کل جزوه 
  دروس نيم سال دوم 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37408 نقش شیعیان در تمدن اسلامی   متن محور سیدحامد نیازی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کل جزوه 
  2 31306 فلسفه سیاست(گروه 1) 2 متن محور حمزه علی وحیدی منش فلسفه سیاست کل جزوه 
  3 31306 فلسفه سیاست (گروه 2) 2 متن محور مهدوی اطهر فلسفه سیاست کل جزوه 
  4 37414 زبان تخصصی 2 متن محور محی الدین سلطانی فر زبان تخصصی تاریخ کل جزوه 
  5 37401 سیره معصومان علیهم السلام 2 انبوه خوانی علي امين‌رستمي ببررسی سیره معصومان علیهم السلام کل جزوه 
  6 37413 مفهوم و تاریخ پیدایش 2 پژوهش محور محمدباقر ملکیان مفهوم و تاریخ پیدایش کل جزوه