دروس نيم سال  اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 98
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 کار کلاسی حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 کار کلاسی محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  5 31304 فلسفه اخلاق 2 جبرانی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق کل جزوه
  6 31305 فلسفه حقوق 2 جبرانی عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام کل جزوه
  دروس نيم سال  اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 کار کلاسی حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 کار کلاسی محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  5 31304 فلسفه اخلاق 2 جبرانی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق کل جزوه
  6 31305 فلسفه حقوق 2 جبرانی عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 کار کلاسی حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 کار کلاسی محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  5 31304 فلسفه اخلاق 2 جبرانی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق کل جزوه
  6 31305 فلسفه حقوق 2 جبرانی عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام کل جزوه
  دروس نيم سال اول 1400 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 1400
  رديف کددرس نام درس تعداد واحد نوع فعالیت کلاسی استاد تدریس منبع محدوده
  1 37411 نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه 2 مقاله محور محمدجواد ياوري‌‌سرتختي نهادهای آموزشی و دانشمندان شیعه کل جزوه
  2 37407 روش تحقیق در تاریخ 2 کار کلاسی حامد منتظری‌مقدم رو ش تحقیق در تاریخ - کل جزوه
  3 37406 تاریخ فرق و اندیشه­ های کلامی شیعه 2 کار کلاسی محسن تنها فرق و مذاهب اسلامی کل جزوه
  4 37402 تاریخ سیاسی شیعیان (1) قیام­ های شیعه 2 انبوه خوانی علي واحدي تاریخ سیاسی شیعیان  کل جزوه
  5 31304 فلسفه اخلاق 2 جبرانی سيد اكبر حسيني ‎قلعه‎بهمن فلسفه اخلاق کل جزوه
  6 31305 فلسفه حقوق 2 جبرانی عبدالله بهارلوئی نظام حقوقي اسلام کل جزوه