دروس نيم سال اول 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31301 معرفت شناسی درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 31302 خداشناسی خداشناسی در قرآن 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 37404 تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع) تاریخ نگاری شیعه 2 متن محور   کل جزوه دکتر حامد منتظری مقدم
  4 37405 خاورشناسان و تاریخ تشیع خاورشناسان و تاریخ تشیع 2 انبوه خوانی   کل کتاب-بجز درس 3  حجت الاسلام دکتر سید قاسم رزاقی
  5 37409 تاریخ اجتماعی شیعیان تاریخ اجتماعی شیعیان 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت الاسلام  علی اكبر بیاری
  6 37415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 پروژه علمی   کل جزوه  حجت الاسلام دكتر جعفر احمدی
  دروس نيم سال اول 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31301 معرفت شناسی درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 31302 خداشناسی خداشناسی در قرآن 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 37404 تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع) تاریخ نگاری شیعه 2 متن محور   کل جزوه دکتر حامد منتظری مقدم
  4 37405 خاورشناسان و تاریخ تشیع خاورشناسان و تاریخ تشیع 2 انبوه خوانی   کل کتاب-بجز درس 3  حجت الاسلام دکتر سید قاسم رزاقی
  5 37409 تاریخ اجتماعی شیعیان تاریخ اجتماعی شیعیان 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت الاسلام  علی اكبر بیاری
  6 37415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 پروژه علمی   کل جزوه  حجت الاسلام دكتر جعفر احمدی
  دروس نيم سال اول 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 99
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31301 معرفت شناسی درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  2 31302 خداشناسی خداشناسی در قرآن 2 متن محور جبرانی کل جزوه حجت الاسلام محمد ایزدی تبار
  3 37404 تاریخ نگاری شیعه (با تأکید بر شناخت منابع) تاریخ نگاری شیعه 2 متن محور   کل جزوه دکتر حامد منتظری مقدم
  4 37405 خاورشناسان و تاریخ تشیع خاورشناسان و تاریخ تشیع 2 انبوه خوانی   کل کتاب-بجز درس 3  حجت الاسلام دکتر سید قاسم رزاقی
  5 37409 تاریخ اجتماعی شیعیان تاریخ اجتماعی شیعیان 2 کار کلاسی   کل جزوه  حجت الاسلام  علی اكبر بیاری
  6 37415 روش تحقیق در قرآن و سنت روش تحقیق در قرآن و سنت 2 پروژه علمی   کل جزوه  حجت الاسلام دكتر جعفر احمدی