دروس نيم سال دوم 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31303 انسان شناسی انسان شناسی در قرآن 2 کار کلاسی جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام كریم سبحانی
  2 37410 جغرافیای تاریخی و انسانی تشیع تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر سید محمد مهدی حسین پور
  3 37403 تاریخ سیاسی شیعیان(2): حکومت­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان
  حکومت های شیعه
  2 مقاله محور   کل جزوه دکتر محسن رنجبر
  4 37412 مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی تعامل امامیه با پیروان ادیان و فرق اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام سیدعباس میریان
  5 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  دروس نيم سال دوم99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 98
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31303 انسان شناسی انسان شناسی در قرآن 2 کار کلاسی جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام كریم سبحانی
  2 37410 جغرافیای تاریخی و انسانی تشیع تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر سید محمد مهدی حسین پور
  3 37403 تاریخ سیاسی شیعیان(2): حکومت­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان
  حکومت های شیعه
  2 مقاله محور   کل جزوه دکتر محسن رنجبر
  4 37412 مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی تعامل امامیه با پیروان ادیان و فرق اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام سیدعباس میریان
  5 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  دروس نيم سال دوم 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال اول 99
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31303 انسان شناسی انسان شناسی در قرآن 2 کار کلاسی جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام كریم سبحانی
  2 37410 جغرافیای تاریخی و انسانی تشیع تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر سید محمد مهدی حسین پور
  3 37403 تاریخ سیاسی شیعیان(2): حکومت­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان
  حکومت های شیعه
  2 مقاله محور   کل جزوه دکتر محسن رنجبر
  4 37412 مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی تعامل امامیه با پیروان ادیان و فرق اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام سیدعباس میریان
  5 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان
  دروس نيم سال دوم 99 رشته تاريخ تشيع ورودي نيم سال دوم 99
  رديف کد درس عنوان درس متن آموزشي ارزش واحدي نوع درس جبرانی محدوده کتاب يا جزوه استاد
  1 31303 انسان شناسی انسان شناسی در قرآن 2 کار کلاسی جبرانی کل جزوه  حجت‌الاسلام كریم سبحانی
  2 37410 جغرافیای تاریخی و انسانی تشیع تاریخ اسلام در آسیا مرکزی و شبه قاره هند 2 انبوه خوانی   کل جزوه دکتر سید محمد مهدی حسین پور
  3 37403 تاریخ سیاسی شیعیان(2): حکومت­های شیعه تاریخ سیاسی شیعیان
  حکومت های شیعه
  2 مقاله محور   کل جزوه دکتر محسن رنجبر
  4 37412 مناسبات امامیه با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی تعامل امامیه با پیروان ادیان و فرق اسلامی 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام سیدعباس میریان
  5 37416 فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام 2 کار کلاسی   کل جزوه حجت الاسلام دکتر مهدی برهان