دروس متفرقه نيم‌سال اول98 - 97   - رشته معارف اسلامی و اخلاق
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 16401 منتخب متون اخلاقی (انگلیسی) 2 - زبان  تخصصي کل جزوه رضا جعفری
  رشته معارف اسلامي و اخلاق ورودي بعد از سال 95 
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1396 - رشته معارف اسلامی و اخلاق
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 11204 عربی (3) 4 عربي1 نحو متوسطه  کل کتاب حجت الاسلام محمد صادق يدالله پور
  2 11302 اندیشه اسلامی 2 2 - اندیشه اسلامی 2 کل جزوه حجت الاسلام محمدرضا اسدي
  3 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 - جهان شناسی کل جزوه حجت الاسلام ابراهيمي
  4 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 - انسان شناسي کل جزوه حجت الاسلام جواد گلي
  4 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 - اخلاق اسلامی-
   حسن صادقی برگرفته از آثار علامه مصباح
  کل جزوه حجت الاسلام احمدي کاشاني
  5 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 1تا 20 حمید خدابخشیان
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم دوم 1396 - رشته معارف اسلامی و اخلاق
  رديف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  6 11303 تاریخ صدر اسلام 2 - تاریخ اسلام 1 کل جزوه استاد محمدمصطفی اسعدی
  7 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 - خداشناسی کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  8 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  9 11318 روش تحقیق 2 - روش تحقیق کل جزوه حجه الاسلام حسین کریمی
  10 11207 زبان انگلیسی عمومی 3   زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  11 11203 عربی (2) 2 عربي1 زبان قرآن3 (آقای خداوردی) کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  12 11206 عربی (5) 3 عربي1 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  13 11301 اندیشه اسلامی 1 2 - اندیشه اسلامی 1 کل جزوه حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی مقدم
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1397 - رشته معارف اسلامی واخلاق
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  14 11201 زبان فارسی 3 - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه علی‌اصغر کاویانی
  15 11202 عربی (1) 4 - دانش صرف کل جزوه حجه الاسلام شمس‌الله معلم‌کلائی
  16 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجه الاسلام عباس جلال‌آبادی‌راوری
  17 11209 تربیت بدنی 2 - تربيت بدني کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  18 11210 دانش خانواده 1 - خانواده سالم کل جزوه حجه الاسلام علی محمدی
  19 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 - قرآن شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر محمد باقریان