نظرسنجی دانشجویی از برگزاری آزمون­ های نیم­ سال دوم 97-1396

    به اطلاع دانشجویان محترمی که در آزمون های پایان نیم ­سال دوم سال تحصیلی 97-1396 شرکت کرده اند می رساند که باید از تاریخ 13/4/1397 تا 25/4/1397 با ورود به صفحه کاربری خود در قسمت سامانه خدمات آموزشی نسبت به انجام نظرسنجی پیرامون آزمون های نیم­ سال جاری اقدام کنند.

    مشاهده نمرات منوط به شرکت در نظرسنجی می باشد.

    در صورت وجود ابهام و سؤال در این خصوص، دانشجویان می توانند از طریق پیامگاه مدیریت طرح و برنامه (واقع در سامانه دروس) قسمت ارزیابی عملکرد و بهبود روش­ ها نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند.

    ضمنا شماره داخلی 123 جهت بررسی موارد در خدمت دانشجویان محترم می باشد.                                               

    مدیریت برنامه ریزی و بودجه