در این مقطع، دروس به چهار شیوه آموزشی تدریس می‌شود.

  الف. وضعیت درس: متن محور

  درس متن محور، درسی است که تنها منبع آموزشی دانشجو، جزوه آموزشی یا کتاب است.

  • ارزیابی

   این درس صرفاً آزمون پایان‌ترم تمام تشریحی دارد و بارم آن از 20 نمره محاسبه خواهد شد.

  • شیوه اجرا:

  همانند درس‌های مقطع کارشناسی در 12 جلسه آن‌لاین اجرا و تدریس می‌شود.

  ب. وضعیت درس: محتوای آموزشی همراه با انبوه خوانی

  درس همراه با انبوه خوانی، درسی است که دانشجو افزون بر فراگیری متن جزوه، ملزم به مطالعه مجموعه‌ای از محتواهای مرتبط هست که استاد درس، در کلاس آن‌لاین و پیامگاه در جلسات اول تا سوم تدریس به ایشان معرفی خواهد کرد.

  • ارزیابی

  بارم ارزیابی این درس عبارت است از 12 نمره آزمون کتبی و 8 نمره انبوه خوانی (هر تلخیص دو نمره و مجموعاً چهار تلخیص).

  • شیوه اجرا:

  استاد محترم در طول ترم چهار تلخیص را برای هر درس معرفی می‌کند. دانشجویان باید تلخیص منابع معرفی‌شده برای هر درس را از طریق پیامگاه به استاد تحویل دهند.

  ج. وضعیت درس: محتوای آموزشی همراه با مقاله

  درس همراه با مقاله، درسی است که دانشجو افزون بر فراگیری متن جزوه، ملزم به ارائه مقاله با راهنمایی و مشارکت استاد آن‌لاین بر اساس موضوعات اعلام‌شده توسط استاد خواهد بود.

  • ارزیابی

  بارم ارزیابی این درس عبارت است از 12 نمره آزمون کتبی و 8 نمره مقاله.

  سؤالات پایان‌ترم متن اصلی محتوای آموزشی در پایان‌ترم با بارم مربوطه طرح و محاسبه خواهد شد.

  • شیوه اجرا:

  • نحوه ارائه مقاله ازطریق پیامگاه است.
  • راهنمایی و بررسی مقالات توسط استاد در هر جلسه کلاس آن‌لاین انجام می‌شود و همچنین پاسخ به پرسش‌های درج‌شده در پیامگاه و تهیه راهنمای کلی توسط استاد قبل از اولین جلسه درس در پیامگاه صورت می‌گیرد.

  د. وضعيت درس: محتواي آموزشي همراه با فعاليت كلاسي

  درس همراه با فعاليت كلاسي، درسي است كه دانشجو افزون بر فراگيري متن جزوه درسي، ملزم به انجام فعاليت كلاسي خواسته‌شده توسط استاد آن‌لاين است؛ مانند ارائه بحث (پرزنت) و پاسخ به پرسش‌ها.

  • ارزيابي

  بارم ارزيابي اين درس عبارت است از 12 نمره آزمون كتبي و 8 نمره فعاليت كلاسي (چهار سؤال و هر سؤال دو نمره).

  • شيوه اجرا:

  منابع، محتواها، موضوعات و پرسش‌ها توسط استاد مشخص و از طريق كلاس آن‌لاين و پيامگاه آن درس براي هر جلسه اطلاع‌رساني مي‌شود.

  استاد بايد براي دانشجويان چهار سؤال محوري (ترجيحاً تحليلي و قابل تطبيق با مسائل روز زندگي) در طول ترم مطرح و پاسخ آن را به صورت مكتوب و از طريق پيامگاه توسط دانشجو دريافت مي نمايد.