قابل توجه دانشجویان گرامی:

    انتخاب واحد ترم تابستانی تا ساعت 23:30 مورخ 96/4/28 تمدید شد.