Untitled Document
شنبه: 5 اسفند 1396
-A A +A

شما اینجا هستید

شیوه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

  در این مقطع، دروس به چهار شیوه آموزشی تدریس می‌شود.

  الف. وضعیت درس: متن محور

  درس متن محور، درسی است که تنها منبع آموزشی دانشجو، جزوه آموزشی یا کتاب است.

  • ارزیابی

   این درس صرفاً آزمون پایان‌ترم تمام تشریحی دارد و بارم آن از 20 نمره محاسبه خواهد شد.

  • شیوه اجرا:

  همانند درس‌های مقطع کارشناسی در 12 جلسه آن‌لاین اجرا و تدریس می‌شود.

  ب. وضعیت درس: محتوای آموزشی همراه با انبوه خوانی

  درس همراه با انبوه خوانی، درسی است که دانشجو افزون بر فراگیری متن جزوه، ملزم به مطالعه مجموعه‌ای از محتواهای مرتبط هست که استاد درس، در کلاس آن‌لاین و پیامگاه در جلسات اول تا سوم تدریس به ایشان معرفی خواهد کرد.

  • ارزیابی

  بارم ارزیابی این درس عبارت است از 12 نمره آزمون کتبی و 8 نمره انبوه خوانی (هر تلخیص دو نمره و مجموعاً چهار تلخیص).

  • شیوه اجرا:

  استاد محترم در طول ترم چهار تلخیص را برای هر درس معرفی می‌کند. دانشجویان باید تلخیص منابع معرفی‌شده برای هر درس را از طریق پیامگاه به استاد تحویل دهند.

  ج. وضعیت درس: محتوای آموزشی همراه با مقاله

  درس همراه با مقاله، درسی است که دانشجو افزون بر فراگیری متن جزوه، ملزم به ارائه مقاله با راهنمایی و مشارکت استاد آن‌لاین بر اساس موضوعات اعلام‌شده توسط استاد خواهد بود.

  • ارزیابی

  بارم ارزیابی این درس عبارت است از 12 نمره آزمون کتبی و 8 نمره مقاله.

  سؤالات پایان‌ترم متن اصلی محتوای آموزشی در پایان‌ترم با بارم مربوطه طرح و محاسبه خواهد شد.

  • شیوه اجرا:

  • نحوه ارائه مقاله ازطریق پیامگاه است.
  • راهنمایی و بررسی مقالات توسط استاد در هر جلسه کلاس آن‌لاین انجام می‌شود و همچنین پاسخ به پرسش‌های درج‌شده در پیامگاه و تهیه راهنمای کلی توسط استاد قبل از اولین جلسه درس در پیامگاه صورت می‌گیرد.

  د. وضعیت درس: محتوای آموزشی همراه با فعالیت کلاسی

  درس همراه با فعالیت کلاسی، درسی است که دانشجو افزون بر فراگیری متن جزوه درسی، ملزم به انجام فعالیت کلاسی خواسته‌شده توسط استاد آن‌لاین است؛ مانند ارائه بحث (پرزنت) و پاسخ به پرسش‌ها.

  • ارزیابی

  بارم ارزیابی این درس عبارت است از 12 نمره آزمون کتبی و 8 نمره فعالیت کلاسی (چهار سؤال و هر سؤال دو نمره).

  • شیوه اجرا:

  منابع، محتواها، موضوعات و پرسش‌ها توسط استاد مشخص و از طریق کلاس آن‌لاین برای هر جلسه اطلاع‌رسانی می‌شود.

  استاد باید برای دانشجویان چهار سؤال محوری (ترجیحاً تحلیلی و قابل تطبیق با مسائل روز زندگی) در طول ترم مطرح و پاسخ آن را به صورت مکتوب و از طریق پیامگاه توسط دانشجو دریافت می نماید.

   

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171