به نام خدا

  کساني که براي اولين بار در دوره بلند مدت کارشناسي معارف اسلامي يا ميان مدت معارف اسلامي ثبت نام کرده اند، بايد درآزمون شش درس زير شرکت کنند:
  خداشناسي؛
  فلسفه اسلامي يك؛
  قرآن شناسي؛
  انسان سازي؛
  انسان شناسي و راه و راهنماشناسي؛
  منطق.
  کساني که در دوره کوتاه مدت معارف قرآن ثبت نام کرده اند، بايد درآزمون چهار درس زير شرکت کنند:
  خداشناسي؛
  قرآن شناسي؛
  جهان شناسي؛
  انسان شناسي؛
  انسان سازي.
  کساني که در دوره کوتاه مدت مقدماتى انديشه اسلامى ثبت نام کرده اند، بايد در چهار درس زير امتحان بدهند:
  معرفت‌شناسى و مبانى معرفت دينى؛
  خداشناسى؛
  انسان‌شناسى، راه و راهنماشناسى؛
  نظام ارزشى و سياسى اسلام.
  کساني که در دوره دوره کوتاه مدت تكميلى انديشه اسلامى ثبت نام کرده اند، بايد در سه درس زير امتحان بدهند:
  بنياد اخلاق؛
  فلسفه‌ى حقوق؛
  فلسفه‌ى سياست.