در کتب اخلاق با جملاتی مانند « راستگویی خوب است» و « دروغگویی بد است» مواجه می‌شوید. آیا تابه حال از خود پرسیده اید واژه « خوب و بد» چه معنای دارد؟ اگر کمی در این سوال تامل کنید برای مفهوم« خوب و بد»  معانی مختلف به ذهن منتقل می‌شود. کدام معنا می‌تواند صحیح باشد؟ در اخلاق اسلامی معنای خوب و بد کدام است؟

    ضروری است که دانشی مانند فلسفه اخلاق به مقدمات مفاهیم اخلاقی و چگونگی پیدایش آن  بپردازد. در فلسفه اخلاق، تحلیل مفاهیم اخلاقی و چگونگی آن و نقد و بررسی مکاتب اخلاقی مختلف و  تبیین فلسفه اخلاق اسلامی مطرح می‌شود.

    انتظار می‌رود دانشجوی محترم با مطالعه دانش فلسفه اخلاق مبانی تصوری اخلاق را فرا نموده و با شناخت مکتب اخلاق اسلام، قدرت نقد و برسی مکاتب مختلف اخلاقی را در خود ایجاد نماید