بعد از شناخت اجمالی  منطق و فراگیری دانش آن قواعد فکرشناخته می‌شود اما  شبهات جدید و پیچیده‌ای در دین وجود دارد که تنها با فراگیری منطق نمی‌تواند با آن مقابله نمود. زیرا مشکلات تحلیل این مغالطات پیچیده  است. لذا ضروری است که دانشجو به صورت حرفه‌ای به این صناعات خمس بویژه صنعت مغالطه  بپردازد. در منطق 4 به صورت دقیق و مفصل، نقد یک نظریه و مراحل آن  تبین و صنعت مغالطه و انواع آن به صورت کاربردی بیان می‌شود و دانشجو بعد از گذراندن آن و با به کارگیر این قواعد، از قدرت تبین و تحلیل مغالطات برخوردار شده و می‌تواند هر گفتگویی را که ناظر به مغالطه است کشف و تحلیل نماید.