تفکر به معنای نُطق درونی، موهبتی الهی است که انسان را از دیگر موجودات متمایز نموده است. اما  انسان‌ها در مواجه با بعضی از قضایا مثلا«در باز است؛ هر بازی پرنده است؛ پس در پرنده است» دچار فهم متفاوتی هستند و این بدان معنا است که ضرورتا نمی‌تواند همه شناخت‌ها صحیح باشد پس تعدای از انسان‌ها در فهم و تفکر خود دچار اشتباه شده‌اند. چه دانشی می‌تواند به انسان در مسیر تفکر صحیح یاری رساند؟ دانش منطق می‌تواند اشتباهات رایج تفکر انسان را اصلاح کند. بدین منظور باید با مطالعه و تمرین، منطق تفکر صحیح و منطقی را فرا گرفت. انتظار می‌رود با مطالعه دانش منطق، توانایی شناخت و استدلال دانشجویان ارتقاء یابد و فراگیران بتوانند با بکار بستن قوانین منطق در گفتار و نوشتار، فهم دقیق‌تری را به مخاطب خود انتقال دهند.