دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1395 - رشته معارف اسلامی و کلام
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 14418 کلام اسلامی 4   کلام اسلامی کل جزوه حجت الاسلام حسن احمدي
  2 11316 فلسفه اسلامی (3) 4 - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 31 تا 50 حجت الاسلام سید مصطفقي درياباري
  3 14405 مبانی عرفان 2 - اصطلاحات عرفان کل جزوه دکتراصغر نوروزي
  4 14401 زبان تخصصی (1) (متون فلسفه دین) 2 - زبان تخصصي کل جزوه استاد رضا کاظمي راد
  5 14402 زبان تخصصی (2) (متون فلسفه اخلاق) 2 -
  6 14410 تاریخ فلسفه اسلامی 4 - تاریخ فلسفه  کل جزوه دکتر محمدرصافي
  7 14403 درآمدی بر منطق 2 - درآمدی بر منطق کل جزوه حجت الاسلام غلامحسین تدینی ثانی
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم دوم 1395 - رشته معارف اسلامی و کلام
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 11205 عربی (4) 4 عربی 1 تجزيه و ترکيب - دفتر نخست کل کتاب حجه الاسلام محمد حسين علامه
  2 11304 فلسفه اخلاق 2 - فلسفه اخلاق کل جزوه حجت الاسلام حميدخدابخشيان
  3 11305 آشنایی با ادیان بزرگ 2 - آشنایی با ادیان کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  4 11312 معارف قرآن (7) (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) 4 - جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کل جزوه حجت الاسلام حسن غفاري فر 
  5 11313 معارف قرآن (8) (حقوق و سیاست) 4 - حقوق و سیاست در قرآن کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  6 11315 فلسفه اسلامی (2) 4 - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 21تا 30 استاد دکتر مهدي کهنوجي
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1396 - رشته معارف اسلامی و کلام 
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 11204 عربی (3) 4 عربی 1 نحو متوسطه  کل کتاب حجت الاسلام محمدصادق يداله پور
  2 11302 اندیشه اسلامی 2 2 - اندیشه اسلامی 2 کل جزوه حجت الاسلام محمدرضا اسدي
  3 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 - جهان شناسی کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسين ابراهيمي
  4 11309 معارف قرآن (4) (انسان شناسی) 4 - انسان شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر جوادگلي
  5 11310 معارف قرآن (5) (اخلاق در قرآن) 4 - اخلاق اسلامی-
   
  حسن صادقی برگرفته از آثار علامه مصباح
  کل جزوه حجت الاسلام احمدی کاشانی
  6 11314 فلسفه اسلامی (1) 4 - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 1تا 20 حمید خدابخشیان
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم دوم 1396 - رشته معارف اسلامی  کلام 
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 11207 زبان انگلیسی عمومی 3 - زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجت الاسلام ياسر ابوزاده
  2 11203 عربی (2) 2 عربی 1 زبان قرآن3 (آقای خداوردی) کل جزوه حجه الاسلام مهدي ناصري
  3 11206 عربی (5) 3 - زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  4 11301 اندیشه اسلامی 1 2 - اندیشه اسلامی 1 کل جزوه حجه الاسلام سيد غلام عباس موسوي مقدم
  5 11303 تاریخ صدر اسلام 2 - تاریخ اسلام 1 کل جزوه حجت الاسلام محمد مصطفی اسعدی
  6 11307 معارف قرآن (2) (خداشناسی) 3 - خداشناسی کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  7 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  8 11318 روش تحقیق 2 - روش تحقیق کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1397 - رشته معارف اسلامی  کلام 
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 11201 فارسی 3 - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه علی اصغر کاویانی
  2 11209 تربیت بدنی 2 - تربيت بدني کل جزوه حجت الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  3 11210 دانش خانواده 1 - خانواده سالم کل جزوه حجت الاسلام علی محمدی
  4 11202 عربی (1) 4 - دانش صرف کل جزوه حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجت الاسلام عباس جلال آبادی
  6 11306 معارف قرآن (1) (قرآن شناسی) 3 - قرآن شناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد باقریان
  دروس متفرقه نيم‌سال اول98 - 97  - رشته معارف اسلامی  کلام 
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 14412 تاریخ تصوف و عرفان     تصوف و عرفان کل جزوه حجت الاسلام دکتر جعفر احمدی