قابل توجه دانشجویان گرامی:

  برنامه کلاس‌های جبرانی آنلاین نیم‌سال اول 96-95 که تاکنون برگزار نشده است به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.  ردیف معارف اسلامی ورودی قبل و بعد از 91 و93 معارف اسلامی ورودی 95 فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 تاریخ اسلام قبل از 91 عمومی و مشترک معارف اسلامی و تاریخ بعد 91 معارف اسلامی و کلام بعد 91 معارف اسلامی و فلسفه بعد 91 معارف و کلام، معارف تاریخ، معارف و علوم قرآنی استاد روز ساعت ج 1
  1 معارف قرآن 4 (قرآن‌شناسي) معارف قرآن 1 علوم قرآنی آشنایی با علوم قرآن و حدیث قرآن شناسی - - -   باقریان یکشنبه 8-9 95/09/28
  2 - - - - - - کلام بین الادیان -   صانعی یکشنبه 8-9 95/09/28
  3 معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسي) - اصول عقاید 2 اندیشه اسلامی 2 راه و راهنما شناسی در قرآن - - -   جعفر احمدی یکشنبه 9-10 95/09/28
  4 معارف قرآن 4 (قرآن‌شناسي) معارف قرآن 1 علوم قرآنی آشنایی با علوم قرآن و حدیث قرآن شناسی - - -   باقریان یکشنبه 9-10 95/09/28
  5 - - منطق جدید 1 - - - منطق جدید منطق جدید 1   آتشین‌صدف یکشنبه 9-10 95/09/28
  6 - - - - - - - فلسفه پیشرفته اسلامی( نهایه الحکمه) 4   عابدینی یکشنبه 9-10 95/09/28
  7 - - - - - - - فلسفه پیشرفته اسلامی( نهایه الحکمه) 4   عابدینی یکشنبه 10-11 95/09/28
  8 - - فلسفه اسلامی 3 - آموزش فلسفه 3 - - -   هاشمی یکشنبه 10-11 95/09/28
  9 تاريخ فلسفه غرب2 - مکاتب فلسفي غرب 2 - - - مکاتب فلسفی غرب  -   طاهری یکشنبه 13-14 95/09/28
  10 دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت خانواده سالم دانش خانواده و جمعیت - خانواده سالم - - - رضائیان یکشنبه 13-14 95/09/28
  11 - - - - درآمدی بر کلام اسلامی3 - - -   قاسمی یکشنبه 13-14 95/09/28
  12 - - - - درآمدی بر کلام اسلامی3 - - -   قاسمی یکشنبه 14-15 95/09/28
  13 دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت خانواده سالم دانش خانواده و جمعیت - خانواده سالم - - - رضائیان یکشنبه 14-15 95/09/28
  14 سيره معصومين (ع) - - - سيره معصومين (ع) - - -   محمدزاده یکشنبه 14-15 95/09/28
  15 فقه 2 - فقه 3 - فقه2 - - -   حسینی یکشنبه 14-15 95/09/28
  16 - - - - - - تاریخ و متون کلام اسلامی 2 (فرق کلامی شیعی) -   مکتب‌دار یکشنبه 15-16 95/09/28
  17 - - - - - - متون تخصصی کلام 3 (متون کلامی به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد یکشنبه 15-16 95/09/28
  18 - - - - - - متون تخصصی کلام 4 (متون فلسفه دین به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد یکشنبه 16-17 95/09/28
  19 آشنايي با احاديث 1 (كليات) - - - - - - -   حاجی‌پور یکشنبه 16-17 95/09/28
  20 آشنايي با احاديث 1 (كليات) - - - - - - -   حاجی‌پور یکشنبه 17-18 95/09/28
  21 زبان انگليسي - - زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی زبان انگليسي عمومي - - - ابوزاده یکشنبه 17-18 95/09/28
  22 معارف قرآن 4 (قرآن‌شناسي) معارف قرآن 1 علوم قرآنی آشنایی با علوم قرآن و حدیث قرآن شناسی - - -   باقریان دوشنبه 8-9 95/09/29
  23 - - زبان تخصصی 3 - - - - متون تخصصی فلسفی انگلیسی   ایمانی دوشنبه 8-9 95/09/29
  24 تاريخ تحليلي معاصر - - - - - - -   بهمنی دوشنبه 8-9 95/09/29
  25 تاريخ تحليلي معاصر - - - - - - -   بهمنی دوشنبه 9-10 95/09/29
  26 - - - سیر مطالعات اسلامی در غرب - خاورشناسان و تاریخ اسلام - -   یاوری دوشنبه 9-10 95/09/29
  27 - - - - - - - فلسفه پیشرفته اسلامی( نهایه الحکمه) 3   موسوی‌مقدم دوشنبه 9-10 95/09/29
  28 تاريخ فلسفه اسلامي - - - - - - -   عابدینی دوشنبه 9-10 95/09/29
  29 تاريخ فلسفه اسلامي - - - - - - -   عابدینی دوشنبه 10-11 95/09/29
  30 - - فلسفه اسلامی 3 - آموزش فلسفه 3 - - -   هاشمی دوشنبه 10-11 95/09/29
  31 - - - تاریخ ایران اسلامی 3  - تاریخ ایران 4 - -   شهبازی دوشنبه 10-11 95/09/29
  32 - - زبان تخصصی 4 - - - - - - ایمانی دوشنبه 10-11 95/09/29
  33 - - - فلسفه اسلامی 5 - - - - معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی مبلغ دوشنبه 10-11 95/09/29
  34 - - - فلسفه اسلامی 5 - - - - معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی مبلغ دوشنبه 11-12 95/09/29
  35 - - - تاریخ ایران اسلامی 3  - تاریخ ایران 4 - -   شهبازی دوشنبه 11-12 95/09/29
  36 - - - تاریخ ایران اسلامی 4 - تاريخ ايران 5 - -   مظاهری دوشنبه 11-12 95/09/29
  37 فقه 2 - فقه 3 - فقه2 - - -   حسینی دوشنبه 14-15 95/09/29
  38 - - - - - - - - انقلاب اسلامی ایران جلال آبادی دوشنبه 14-15 95/09/29
  39 - - - - - - - - انقلاب اسلامی ایران جلال آبادی دوشنبه 15-16 95/09/29
  40 - - - - - تاریخ تشیع 1  تاریخ تشیع -   افلاکیان دوشنبه 15-16 95/09/29
  41 زبان فارسي زبان فارسی ادبیات فارسی 1و2 ادبیات فارسی عمومی زبان فارسي  - - -   کاویانی دوشنبه 15-16 95/09/29
  42 - - - - - - متون تخصصی کلام 3 (متون کلامی به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد دوشنبه 15-16 95/09/29
  43 - - - - - - متون تخصصی کلام 4 (متون فلسفه دین به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد دوشنبه 16-17 95/09/29
  44 تاريخ تصوف و عرفان - اصول عقاید 4 - - - - -   جعفر احمدی دوشنبه 16-17 95/09/29
  45 - - - - - -   تاریخ و مکاتب فلسفی غرب 4   موسوی‌مقدم دوشنبه 16-17 95/09/29
  46 زبان فارسي زبان فارسی ادبیات فارسی 1و2 ادبیات فارسی عمومی زبان فارسي  - - -   کاویانی دوشنبه 16-17 95/09/29
  47 - - - - - تاریخ تشیع 1  تاریخ تشیع -   افلاکیان دوشنبه 16-17 95/09/29
  48 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن - - -   وحیدی‌منش دوشنبه 16-17 95/09/29
  49 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن انقلاب اسلامی ایران انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن - - -   وحیدی‌منش دوشنبه 17-18 95/09/29
  50 اصطلاحات عرفان اسلامي - - آشنایی با فلسفه و عرفان - - تصوف و عرفان اسلامی -   جعفر احمدی دوشنبه 17-18 95/09/29
  51 - - - - - -   تاریخ و مکاتب فلسفی غرب 4   موسوی‌مقدم دوشنبه 17-18 95/09/29
  52 معارف قرآن 1 (خداشناسي) - اصول عقاید 1 تفسیر موضوعی قرآن خداشناسی در قرآن - - -   رودبندی‌زاده دوشنبه 17-18 95/09/29
  53 تاريخ اسلام 1 - تاریخ تحلیلی اسلام 1و2 تاریخ اسلام تخصصی 1 تاريخ اسلام 1 - - -   واحدی سه شنبه 8-9 95/09/30
  54 فقه 3 - فقه 4 - - - - -   سبزواری سه شنبه 9-10 95/09/30
  55 تاريخ اسلام 1 - تاریخ تحلیلی اسلام 1و2 تاریخ اسلام تخصصی 1 تاريخ اسلام 1 - - -   واحدی سه شنبه 9-10 95/09/30
  56 - - منطق جدید 1 - - - منطق جدید منطق جدید 1   آتشین‌صدف سه شنبه 9-10 95/09/30
  57 - - - تاریخ اسلام تخصصی 5 - تاريخ اسلام در خاورميانه، شمال آفريقا و اندلس - -   اسماعیل‌زاده سه شنبه 9-10 95/09/30
  58 درآمدي بر فلسفه اسلامي 3 - - - - - - -   نوروزی سه شنبه 9-10 95/09/30
  59 درآمدي بر فلسفه اسلامي 3 - - - - - - -   نوروزی سه شنبه 10-11 95/09/30
  60 - - - آشنایی با منابع تاریخ اسلام - آشنایی با منابع تاریخ اسلام - -   اسماعیل‌زاده سه شنبه 10-11 95/09/30
  61 - - فلسفه اسلامی 3 - آموزش فلسفه 3 - - -   هاشمی سه شنبه 10-11 95/09/30
  62 مسائل جديد کلامي - - - - - - -   حسنی سه شنبه 10-11 95/09/30
  63 مسائل جديد کلامي - - - - - - -   حسنی سه شنبه 11-12 95/09/30
  64 فقه 1 - فقه 2 - فقه 1 - - -   ارجمندفر سه شنبه 14-15 95/09/30
  65 فقه 2 - فقه 3 - فقه2 - - -   حسینی سه شنبه 14-15 95/09/30
  66 - - - - - - متون تخصصی کلام 3 (متون کلامی به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد سه شنبه 15-16 95/09/30
  67 روش تحقيق - - روش تحقیق 1و2 روش تحقیق در تاریخ روش تحقيق - - - کریمی سه شنبه 15-16 95/09/30
  68 - - - - - - متون تخصصی کلام 4 (متون فلسفه دین به زبان انگلیسی)  -   کاظمی‌راد سه شنبه 16-17 95/09/30
  69 - - - - - - کلام بین المذاهب -   تنها سه شنبه 16-17 95/09/30
  70 فرق و مذاهب - اصول عقاید 3 تاریخ فرق و مذاهب اسلامی 1 - تاریخ فرق و مذاهب اسلامی  - -   تنها سه شنبه 17-18 95/09/30
  71 معارف قرآن 1 (خداشناسي) - اصول عقاید 1 تفسیر موضوعی قرآن خداشناسی در قرآن - - -   رودبندی‌زاده سه شنبه 17-18 95/09/30
  72 - - - تاریخ اسلام تخصصی 3 - تاریخ اسلام 3 - -   واحدی چهارشنبه 9-10 95/10/01
  73 - - - تاریخ اسلام تخصصی 4 - تاریخ اسلام 4 - -   واحدی چهارشنبه 10-11 95/10/01
  74 - - فلسفه اسلامی 3 - آموزش فلسفه 3 - - -   هاشمی چهارشنبه 10-11 95/10/01
  75 فقه 2 - فقه 3 - فقه2 - - -   حسینی چهارشنبه 14-15 95/10/01
  76 آسيب‌شناسي انقلاب اسلامی - - - - - - -   بابازاده چهارشنبه 14-15 95/10/01
  77 عربي 1 زبان قرآن 1و2 ادبیات عرب 1 صرف و نحو 1 ادبيات عرب 1 - - -   معلم‌کلائی چهارشنبه 14-15 95/10/01
  78 عربي 1 زبان قرآن 1و2 ادبیات عرب 1 صرف و نحو 1 ادبيات عرب 1 - - -   معلم‌کلائی چهارشنبه 15-16 95/10/01
  79 آسيب‌شناسي انقلاب اسلامی - - - - - - -   بابازاده چهارشنبه 15-16 95/10/01
  80 - - - - - - - - عربي 1 علامه چهارشنبه 15-16 95/10/01
  81 - - - - - - - - عربي 1 علامه چهارشنبه 16-17 95/10/01
  82 زبان فارسي زبان فارسی ادبیات فارسی 1و2 ادبیات فارسی عمومی زبان فارسي  - - -   کاویانی چهارشنبه 16-17 95/10/01
  83 دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت خانواده سالم دانش خانواده و جمعیت - خانواده سالم - - - رضائیان پنج شنبه 13-14 95/10/02
  84 دانش خانواده و جمعیت دانش خانواده و جمعیت خانواده سالم دانش خانواده و جمعیت - خانواده سالم - - - رضائیان پنج شنبه 14-15 95/10/02