دروس متفرقه ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  رشته تاریخ اسلام - دوره نیمه حضوری
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 308101 منطق 2 - درآمدی بر منطق کل جزوه حجت الاسلام غلامحسین تدینی ثانی
  2 308102 ادبیات فارسی عمومی 3 - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه استاد علی‌اصغر کاویانی
  3 308103 زبان انگلیسی عمومی 3 - زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجه الاسلام یاسر ابوزاده
  4 308105 تربیت بدنی (1) 1 هم‌نیاز تربيت بدني کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  5 308106 تربیت بدنی (2) 1
  6 308108 اندیشه اسلامی (2) 2 - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  7 308109 انسان در اسلام 2 - انسان شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد گلی
  8 308111 فلسفه اخلاق 2 - فلسفه اخلاق کل جزوه حجت الاسلام حميدخدابخشيان
  9 308112 اخلاق اسلامی 2 - اخلاق اسلامی - محمود فتحعلی کل جزوه مصطفی محمدی شکیب
  10 308115 انقلاب اسلامی ایران 2 - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجه الاسلام عباس جلال‌آبادی‌راوری
  11 308121 تفسیر موضوعی قرآن ( خداشناسی) 2 - خداشناسی کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  12 308201 صرف و نحو (1) 2 - دانش صرف کل جزوه حجه الاسلام شمس‌الله معلم‌کلائی
  13 308208 زبان تخصصی (1) 2 هم‌نیاز زبان  تخصصي کل جزوه استاد رضا کاظمی‌راد
  14 308209 زبان تخصصی (2) 2
  15 308211 مبادی فقه و اصول 2 - مبانی فقه و اصول کل جزوه حجه الاسلام دکتر عبدالله بهارلوئی
  16 308212 آشنایی با علوم قرآن و حدیث 2 - قرآن شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر محمد باقریان
  17 308213 آشنایی با فلسفه و عرفان 2 - اصطلاحات عرفان اسلامي کل جزوه استاد دکتر اصغر نوروزی
  18 308214 آشنایی با ادیان 2 - آشنايي با اديان کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  19 308301 تاریخ اسلام تخصصی (1) 2 - تاریخ اسلام 1 کل جزوه استاد محمدمصطفی اسعدی
  20 308328 کلیات تمدن اسلامی 2   تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي-محمدرضاكاشفي کل کتاب حجت الاسلام دکتر یاوری
  21 308336 روش تحقیق در تاریخ 2 - روش تحقیق کل جزوه حجه الاسلام حسین کریمی
  22 308314 تاریخ علوم در اسلام (1) 2   در دست تولید کل جزوه استاد پرهيزکار