دروس متفرقه ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  رشته فلسفه و کلام اسلامی - دوره نیمه حضوری
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 340501 زبان انگلیسی عمومی 2   - زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجه الاسلام یاسر ابوزاده
  2 341002 ادبیات عرب 1 3   - دانش صرف کل جزوه حجه الاسلام شمس‌الله معلم‌کلائی
  3 341003 ادبیات عرب 2 3 ادبیات عرب 1   جزوه جدید زبان قرآن3/خداوردی کل جزوه حجه الاسلام مهدی ناصری
  4 341004 ادبیات عرب 3 2 ادبیات عرب 1 هم‌نیاز نحو متوسطه  کل کتاب حجه الاسلام دکتر محمدصادق یدالله‌پور
  5 341005 ادبیات عرب 4 2 ادبیات عرب 1
  6 341011 تفسیر قرآن 2 2   - جهان شناسی کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  7 341012 علوم قرآنی 2   - قرآن شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر محمد باقریان
  8 341019 اصول عقائد 1 2   - خداشناسی کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  9 341020 اصول عقائد 2 3   - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  10 341022 اصول عقائد 4 2   - تصوف و عرفان کل جزوه حجه الاسلام دکتر جعفر احمدی
  11 341023 روش تحقیق 1 1   هم‌نیاز روش تحقیق کل جزوه حجه الاسلام حسین کریمی
  12 341024 روش تحقیق 2 1  
  13 341031 زبان تخصصی 1 2   هم‌نیاز زبان  تخصصي کل جزوه استاد رضا کاظمی‌راد
  14 341032 زبان تخصصی 2 2  
  15 341102 فلسفه اسلامی 2 4     آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 21 تا 30 دکتر مهدی کهنوجی
  16 341103 فلسفه اسلامی 3 4     آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 31 تا 50 حجت الاسلام دکترسيد مصطفي درياباري
  17 341207 فقه 2 3   - کلیات فقه کل جزوه حجه الاسلام محمدصادق امين دين
  18 341209 فقه 4 3   - فقه3(احکام عمومي2) کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسين ابراهيمي