قابل توجه دانشجویان گرامی:

  به استحضار می‌رسد درس آشنایی با احادیث 1(کتاب علوم حدیث آقای نصیری) بعضی از قسمت‌های آن حذف به شرح ذیل می‌باشد که جز محدوده امتحانی نیست.

  1-           از ص 137(1.موطا مالك بن انس)تا  ص142(ابتداي صحيح محمد بن اسماعيل بخاري).

  2-           ص176(شروط علم آوري خبر متواتر)

  3-           ص180(تعريف صحيح از نگاه محدثان اهل سنت)

  4-           ص181(تعريف حسن از نگاه محدثان اهل سنت)

  5-           ص185(شماره 5. مفرد و شماره 8. مشهور)

  6-           ص186(شماره هاي 10 -11- 12)

  7-           ص187(شماره هاي 2-3)

  8-           ص188(شماره 6. مدلس/ شماره 3-1(اصطلاحات سندي... 1-2-3-4)

  9-           ص190(شماره 4. متشابه)

  10-       ص192(شماره 2. معتبر / و شماره 3.مطروح)

  11-       ص193(شماره 2. مدرج الف- ب)

  12-       از ص223(5. رجال برقي) تا ص230(ابتداي 5. تنقيح المقال...).