به اطلاع مي رساند درس هاي 21 ، 22، 23 و 24 عناوين درسهاي زير در رشته هاي سه گانه حذف شده و از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.

    عربي1، صرف و نحو1 و ادبيات عرب1