دانشجويان کارشناسی ترم آخر تحصيلي ضروری است هرچه سریعتر نسبت به ارسال مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی(مندرج در صفحه اول سایت قسمت امور فارغ‌التحصیلی) اقدام نمایند.

    لازم به ذکر است نیازی به ارسال مدارک دانش‌پژوهان دوره آزاد نیست.