ردیف اسم درس  کد درس  گروه ارائه استاد  روز تاریخ ساعت  وضعیت برگزاری  توضیحات
1 فلسفه 1 20201 3 کشاورز چهارشنبه 1403/3/16 8 جبرانی به مدت دو ساعت تا 10 برگزار می شود
2 ادیان ایران پیش از اسلام 17408 1 حاجتی چهارشنبه 1403/3/16 8 جبرانی  
3 اندیشه اسلامی 2 12107 1 مدرسی چهارشنبه 1403/3/16 13 جبرانی  
4 نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان 35409 1 مفتاح چهارشنبه 1403/3/16 13 جبرانی  
5 عربی 6 و 7 12208 1 مقیم بیگ لی چهارشنبه 1403/3/16 14 جبرانی  
6 فلسفه اخلاق 11304 1 رضایی چهارشنبه 1403/3/16 15 جبرانی  
7 فلسفه اخلاق 11304 2 رضایی چهارشنبه 1403/3/16 17 جبرانی  
8 فلسفه سیاست 31306 1 سیدیان چهارشنبه 1403/3/16 13 جبرانی  
9 تاریخ تحلیلی 20208 1 قزبانی چهارشنبه 1403/3/16 15 جبرانی  
10 کاربرد علوم بلاغی 15416 1 ناصری چهارشنبه 1403/3/16 17 جبرانی  
11 علوم قرآن 1 اعجاز 15411 1 ذوالفقاری پنج شنبه 1403/3/17 8 جبرانی به مدت دو ساعت تا 10 برگزار می شود
12 درآمدی بر منطق 20210 2 کشاورز پنج شنبه 1403/3/17 9 جبرانی به مدت دو ساعت تا 11 برگزار می شود
13 معارف شیعه 12412 1 سبحانی پنج شنبه 1403/3/17 10 جبرانی  
14 تاریخ تحلیلی 12109 1 خوشحال پنج شنبه 1403/3/17 10 جبرانی  
15 کلام بین الادیان 14419 1 قزی پنج شنبه 1403/3/17 10 جبرانی  
16 اعجاز علمی 38424 1 رهید پنج شنبه 1403/3/17 14 جبرانی  
17 خداشناسی 20301 1 ابراهیمی پنج شنبه 1403/3/17 13 جبرانی  
18 علوم قرآن 33405 1 حسینی پنج شنبه 1403/3/17 14 جبرانی  
19                  
20                  
21                  
22                  

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.